Shop Mobile More Submit  Join Login
Subtle bodies by WaldekBorowski Subtle bodies by WaldekBorowski
Subtle bodies, 2010; acrylic on canvas on board, 60 x 60 cm


According to the interpretation of kabbalistic astrology by the russian esotericist Awiessałom Podwodnyj the human being possesses seven holographic bodies:

1. ATMANIC - ideals, mission, divinity, inspiration, the biggest and most elusive body.

2. BUDDIC - moral, ethical, existential, spiritual values, tendencies, inclinations, talents, conscience.

3. CAUSAL - “external” events, accidents, works, fortune, luck.

4. MENTAL - thinking, opinions, theories, conceptions, intellect, mind.

5. ASTRAL (or emotional) - emotions, mood, passion, affections.

6. ETHERAL (or vital) - vital energy, sensuality, agility, sex.

7. PHYSICAL - survival, lowest and most thickest-densest body.

The two highest bodies is what people call soul. Make long story short, health of physical body depends on etheral vital energy, emotions are thicker outcome of thinking, and events or “luck” in life are more solid (still holographic) results of persons moral values.

Podwodnyj claims that the divine atmanic body always throws the problem it cannot solve into the lower, thicker body, and so does every subtle body on the way to the physical (so when physical body is sick this means that higher bodies tasks are neglected).

For example, if husband and wife don’t agree about their marriage mission and ideals, they try to compare their moral values or use ethical arguments. If this doesn’t work, they look in to the life events history, then analyse mentally. The same process occur in larger scale on Earth - if subtle diplomacy can’t solve political problem in the moral or mental levels, we can observe thicker astral emotios or finally - most solid arguments (physical violence, heavy tanks).

Life is a process of evolution and cleansing these subtle bodies. Thats why as time goes you might find that your values or ideals was seeming. You can also discover previously hidden meanings in your art, research, works, actions, relations, “external” events, or become aware of denial emotions, subconscious motives, programs and so on.


---------------------------------------------------------------------------------------------

Ciała subtelne, 2010; akryl, płótno na płycie, 60 x 60 cm


Wg interpretacji astrologii kabalistycznej klasyka rosyjskiej ezoteryki Awiessałoma Podwodnyjego, człowiek posiada 7 holograficznych ciał:

1. ATMANICZNE - ideały, misja, powołanie, sfera boska, inspiracja, najwyższe, największe i najbardziej subtelne ciało.

2. BUDHIALNE - wartości moralne, etyczne, duchowe, egzystencjalne, skłonności, przyzwyczajenia, tendencje, inklinacje, talenty, zdolności, poczucie sumienia.

3. KAUZALNE - potok wydarzeń "zewnętrznych", wypadki, przypadki, uczynki.

4. MENTALNE - myślenie, opinie, teorie, koncepcje, intelekt, rozum, klasyfikowanie, nazywanie i porównywanie obiektów.

5. ASTRALNE (albo emocjonalne) - emocje, uczucia, nastrój, namiętności.

6. ETERYCZNE (albo vitalne) - energia vitalna, siła życiowa, odporność, zręczność, balans, zmysłowość, sex.

7. FIZYCZNE - przetrwanie, najmniejsze, najniższe i najgrubsze-najgęstsze z ciał.

Dwa najwyższe ciała tworzą to, co ludzie nazywają duszą. Po krótce, zdrowie ciała fizycznego zależy od vitalnej energii ciała eterycznego, emocje to "grubszy-gęstszy" wynik myślenia, a wydarzenia i "przypadki" w życiu są bardziej "solidnymi" (aczkolwiek nadal holograficznymi) rezultatami osobistych wartości moralnych.

Podwodnyj twierdzi, że ciało atmaniczne zawsze zrzuca problem, z którym sobie nie radzi do niższego-grubszego ciała i tak robi każde kolejne ciało subtelne na drodze do fizycznego (więc gdy choruje ciało fizyczne - to znak, że człowiek zaniedbał już wszystkie pozostałe, chałturzył tam gdzie trzeba było popracować, zadowalał się ideałami pozornymi, tłumił emocje, tuczył robaka ateizmu lub krokodyla mentalnego).

Przykładowo można to zobrazować tak: jeśli mąż i żona nie zgadzają się co do ich misji małżeńskiej i ideałów, starają się porównać swoje wartości moralne lub użyć argumentów etycznych. Jeśli nadal nie dochodzą do porozumienia, rozpatrują wydarzenia, potem z kolei analizują je mentalnie. Ten sam proces zachodzi na większą skalę na Ziemi - jeśli subtelna dyplomacja nie potrafi rozwiązać jakiegoś politycznego problemu na poziomie moralnym lub mentalnym, obserwujemy zazwyczaj grubsze emocje astralne albo finalnie - najbardziej solidne gęstomaterialne argumenty (przemoc fizyczną, ciężkie czołgi).

Życie jest procesem rozwoju i oczyszczania ciał subtelnych. Dlatego też z czasem może się okazać, że twoje wartości i ideały są pozorne. Możesz także odkryć wcześniej ukryte znaczenia w swojej sztuce, badaniach, pracach, akcjach, relacjach, "zewnętrznych" wydarzeniach albo zdać sobie sprawę z wypierania emocji, z podświadomych motywów, programów itd.
Add a Comment:
 
:icon7logos7:
7Logos7 Featured By Owner Jul 22, 2012
Bardzo ciekawe symboliczne przedstawienie ciał oraz połączeń pomiędzy nimi.

Czy zastanawiałeś się nad wersją schematu, uwzględniającą rodzaj kanału (analityczny / syntetyczny)?
Reply
:iconmylovelyhead:
mylovelyhead Featured By Owner Mar 3, 2012
Love the concept. :)
Reply
:iconmistersali:
MisterSali Featured By Owner Apr 28, 2011   Traditional Artist
Great painting! great subject matter.
Reply
:iconwhalewithlegs:
whalewithlegs Featured By Owner Jul 13, 2010  Student General Artist
Hmm, very interesting & informative. Thanks for putting this up!
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
July 11, 2010
Image Size
2.2 MB
Resolution
2252×2264
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,226
Favourites
7 (who?)
Comments
4
Downloads
59
×